Barion Pixel

PÁROS KEDVEZMÉNY: Foglalj két helyet bármely kurzusunkra és a második jegy árából 25% kedvezményt adunk. Részletek >>

PÁROS KEDVEZMÉNY:
Foglalj két helyet bármely kurzusunkra és a második jegy árából 25% kedvezményt adunk.
Részletek >>

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Hello Chef Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) a Hello Chef főzőiskola és a hello-chef.hu weblap üzemeltetőjeként szükségszerűen kezeli a főzőiskola kurzusain, programjain részt vevő, illetve a honlapunkon vásároló személyek (a továbbiakban: „érintettek”) egyes személyes adatait. Minden esetben biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztatónak is az a célja, hogy a személyes adataikat megadó vendégeink már a bejelentkezés, a vásárlás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen, egyoldalú jognyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, ez esetben az érintetteket a változások hatályba lépését megelőzően kellő időben tájékoztatni fogjuk.  Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon emailt nekünk a lenti elérhetőségünkre.

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („ tv.”).

.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Hello Chef Kft.

Székhely: 8200 Veszprém, Ady Endre u. 3.

Cégjegyzékszám: 19-09-512607

Adószám: 22621016-2-19

Képviselő: Kasza Gabriella ügyvezető

E-mail:info@hello-chef.hu

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő részletes tájékoztatásokat adjuk.

2. A KURZUSOKRA JEGYET VÁSÁRLÓ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Programjainkra, főzőkurzusainkra online módon biztosítunk jegyvásárlást az Általános Szerződési Feltételeink szerint (www.hello-chef.hu/aszf). Az online vásárláshoz nem szükséges – csak lehetséges – felhasználói profil létrehozása, az e körben kezelt adatok – és az adatkezelés feltételei – a következők.

A személyes adatok kezelője: Hello Chef Kft.

Az adatkezelés célja: a vásárlás megkönnyítése, online módon történő lehetővé tétele, a főzőkurzusokon, programokon való jelenlét lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik fél {GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont}.

Az érintettek köre: a honlapon keresztül vásárló személyek.

A kezelt személyes adatok köre:

Kezelt személyes adat

Adat kezelésének szükségességét megalapozó körülmény

Vásárló neve vagy cégneve

az érintett azonosításához szükséges adat

Vásárló e-mail cím

a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat: az Adatkezelő a visszaigazoló e-mail-t, valamint a programon részvételre jogosító jegyet, voucher-t e-mail-ben küldi meg a vásárló által megadott címre.

Vásárló lakcíme vagy számlázási címe

a számla kiállításához szükséges

Vásárlás tárgya (program), vásárlási érték

a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Fizetés módja: átutalás vagy bankkártyás fizetés, átutalás esetén a vásárló bankszámlaszáma

a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adat

Az adatkezelés időtartama: az adatokat az Adatkezelő a vásárlástól számított 8 év végéig kezeli a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

Adatfeldolgozó igénybevétele: adatfeldolgozók azok a szerződéses partnerek, akik az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködnek a szolgáltatás nyújtásában, így személyes adatot kezelhetnek, azonban kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés feltételei és célja, az Adatkezelő utasításai szerint. Önálló adatkezelési céllal tehát nem kezelhetik az érintettek adatait, és az Adatkezelővel kötött szerződés megszűnése esetén kötelesek az adatok kezelését megszüntetni, azokat megsemmisíteni, vagy visszaadni az Adatkezelőnek. Cégünk az online webshop kialakításához adatfeldolgozót vesz igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

Fehér Gergő e.v.

2541 Lábatlan, Dózsa György út 114.

Webshop interface biztosítása, honlap karbantartása.

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Számlázz.hu számlakibocsátási szolgáltatás biztosítója. A szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

Online bankkártyás fizetés esetén az oldal átirányítja a vásárlót a barion honlapjára, az Adatkezelő így nem jut bankkártyaadatok birtokába.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén nem jön létre szerződés, és nem lehetséges a programjainkon való részvétel.  

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 5. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 6. gyakorolhatja a panaszjogát, jogorvoslatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságtól és az illetékes bíróságtól az e tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatfeldolgozók általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

3. HÍRLEVÉLLEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Cégünk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vásárlóival, a meghirdetett programok  iránt érdeklődő, magánszemélyekkel, cégek kapcsolattartóival, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, akcióit. 

A személyes adatok kezelője: Hello Chef Kft.

Az adatkezelés célja: rendszeres információ biztosítása az érintetteknek programjainkról, kurzusainkról, esetleges különleges ajánlatainkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása {GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont}.

A kezelt személyes adatok köre: név, email cím – az adatok az érintett azonosításához és az érintettekkel való kapcsolattartáshoz szükségesek.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, leiratkozásig.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a hírlevél-szolgáltatás biztosításához adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

  

…………. hírlevél alkalmazás üzemeltetése

   

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén az érintett nem kap tájékoztatást az akciókról, új termékekről, a Grandis Kft. szolgáltatásairól.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését, visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását; e hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a korábbi – visszavonást megelőző – adatkezelés jogszerűségét. Az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található linkre kattintással, vagy kérheti adatainak törlését az Adatkezelőnek küldött e-mail-.
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 7. gyakorolhatja a panaszjogát, jogorvoslatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságtól és az illetékes bíróságtól az e tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: a hírlevélre akkor is feliratkozhat az érintett, amennyiben a honlapon nem kíván regisztrált felhasználói profilt létrehozni. Ebben az esetben a néven és az email címen túl további adatokat cégünk nem kezel. Minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megteszünk egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Az igénybe vett adatfeldolgozó magas szintű garanciákat biztosít a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez.

4. FELHASZNÁLÓI PROFILLAL KAPCSOLATOS

Honlapunkon az érintett felhasználói profilt hozhat létre, így könnyen áttekintheti korábbi vásárlásait, bónuszpontokat gyűjthet, amelyeket kedvezményekre válthat, ajándékutalványokra válik jogosulttá, továbbá elérheti a teljesített kurzusok receptjeit és a preferenciái megadása esetén lehetővé válik, hogy az Adatkezelő személyre szóló ajánlatokról értesítse a felhasználói profillal rendelkező érintettet.

A személyes adatok kezelője: Hello Chef Kft.

Az adatkezelés célja: emelt szintű kényelmi szolgáltatások nyújtása az érintetteknek.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes hozzájárulása {GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont}.

A kezelt személyes adatok köre:

Kezelt személyes adat

Adat kezelésének szükségességét megalapozó körülmény

Név, felhasználónév, jelszó, e-mail

az érintett azonosításához szükséges adat

Vásárló születési dátuma

az ajándékutalványok biztosításához szükséges adat

Teljesített, vásárolt kurzusok, programok és azok receptjei

az emelt szintű kényelmi szolgáltatáshoz szükséges adat

Az érintett preferenciái*

az emelt szintű kényelmi szolgáltatáshoz szükséges adat

A preferenciák megadása bizonyos körben lehetővé teszi az Adatkezelő számára az ún. profilalkotást, tehát az érintett döntéseinek, várható magatartásának előzetes megbecsülését, és így személyre szabott ajánlatok megküldését. A preferenciák megadása természetesen nem kötelező, az ilyen adatok megadása esetén az Adatkezelő azokat nem továbbítja harmadik személy részére. Automatikus döntéshozatalra ugyanakkor a megadott preferenciák alapján nem kerül sor.

Az érintettek köre: a felhasználói profilt létrehozó természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, a személyes profil törléséig. Az érintett az Adatkezelőnek írt levélben kérheti az adatok törlését.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a felhasználói profil biztosításához adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

Fehér Gergő e.v.

2541 Lábatlan Dózsa György út 114.

Webshop interface biztosítása, honlap karbantartása.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén nem hozható létre felhasználói profil, és az Adatkezelő nem tud személyre szabott ajándékutalványt, ajánlatokat biztosítani, illetve nem tudja a fent részletezett emelt szintű szolgáltatásokat biztosítani. 

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti azok törlését, visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását; e hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a korábbi – visszavonást megelőző – adatkezelés jogszerűségét.
 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 5. a GDPR-ban foglalt feltételek fennállása esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk,
 7. gyakorolhatja a panaszjogát, jogorvoslatot kérhet a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságtól és az illetékes bíróságtól az e tájékoztatóban foglaltak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az adatfeldolgozók általános szerződési feltételei, adatvédelmi nyilatkozatai magas szintű garanciákat biztosítanak a jogszerű és biztonságos adatkezeléshez. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

5. PANASZKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Vásárlóinknak lehetőségük van panasz, reklamáció benyújtására a cégünk által rendszeresített űrlapon, elállhatnak továbbá a rendeléstől a jogszabályban meghatározott 14 napos határidőn belül. Ezzel összefüggésben történik a panasszal élő vagy az elállási jogát gyakorló személy adatainak kezelése a szükséges ideig.

A személyes adatok kezelője: Hello Chef Kft.

Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi jogszabályoknak megfelelő üzleti magatartás tanúsítása, panaszok eredményes kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint az adatkezelő igazságszolgáltatáshoz, jogviták megoldásához, elbírálásához fűződő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, email,)

Az adatkezelés időtartama: panasz megfogalmazása esetén a vásárlástól számított 5 év.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését,
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

6.

A cookie (süti) egy kisméretű szövegfájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobileszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, Ha az érintett nem egyezik bele, hogy az Adatfeldolgozó cookie-kat használjon, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljes körűen működni.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre: Az Adatkezelő minden elemzési információt név, vagy más személyes adat nélkül tárol.

Az adatkezelés célja: az érintett személyes beállításainak a tárolása.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása {GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont}.

Adatkezelés időtartama: az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

7.

 

A hellochef.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: 14 nap

 

Adatfeldolgozó neve

Székhelye

Adatfeldolgozói feladat leírása

DotRoll Kft1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

webszerver-szolgáltatás

DotRoll Kft1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Tárhelyszolgáltatás

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

8. ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ADATAINAK KEZELÉSE

 

Cégünk számos beszállítóval, üzleti partnerrel kapcsolatban áll. E cégekkel, társaságokkal, egyéni vállalkozókkal rendszeres kapcsolatot tartunk. Üzleti partnereink kapcsolattartó adatait cégünk a következők szerint kezeli.

A személyes adatok kezelője: Hello Chef Kft.

Az adatkezelés célja: üzleti kapcsolatok fenntartása, erősítése.

Az adatkezelés jogalapja: az üzleti partnerrel kötött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint az adatkezelő üzletfejlesztéshez, kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdeke: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A kezelt személyes adatok köre: név, elérhetőség (telefon, e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennálltáig.

 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)

 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. kérelmezheti azok helyesbítését, pontosítását
 3. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 4. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi. A megadott adatokat a fentieken túl kizárólag cégünk erre kijelölt munkatársai kezelhetik.

 

9. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

11. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:

 

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34.

cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, at 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Helyesbítés joga:

 

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a következők szerint. A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

 

Visszavonás joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:

 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391.1400

E-mail ugyfelszolgalat@naih.hu

Hello Chef Kft. 2022. 10. 01.

Használjátok ki páros kedvezményünket!

Gyertek ketten, baráttal, barátnővel, házastárssal vagy kollégával, mi pedig a második jegy árából 25% kedvezményt adunk nektek.

Foglalj legalább két főre és a kedvezményt azonnal jóváírjuk a pénztár oldalon.